Πολιτική Απορρήτου

Η FilmPartner (www.filmpartner.gr), αντιμετωπίζει το απόρρητό σας πολύ σοβαρά και δεσμεύεται να το σέβεται σύμφωνα με τα ανώτατα πρότυπα και εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή σας ως πελάτης-μέλος ή ως επιχείρηση, και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής GDPR).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων της Filmpartner είναι o Γιάννης Χαραλαμπίδης, Διαχειριστής της Filmpartner Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στην Παρμενίδου 4, 54352, στη Θεσσαλονίκη.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η FilmPartner είναι ανάλογα της επαγγελματικής ιδιότητας των χρηστών της και βάσει της οποίας πραγματοποιούν την εγγραφή τους στην εν λόγω ιστοσελίδα:

Α) Ως Υποψήφια Μέλη Πληρώματος.

Στοιχεία καταχώρησης: Όνομα, Επώνυμο, Τομέας δραστηριότητας, Αντικείμενο, Πόλη / περιοχή, Χώρα, Κινητό τηλέφωνο, Σταθερό τηλέφωνο, Τρόπος επικοινωνίας, Δυνατότητα ταξιδιών, Μητρική γλώσσα, Ομιλούμενες ξένες γλώσσες, Προφίλ ή σελίδα στα social media/imdb, Προηγούμενη εμπειρία, Φωτογραφία, Βιογραφικό Σημείωμα, e-mail.

Β) Ως Υποψήφιοι Προμηθευτές. 

Στοιχεία καταχώρησης: Επωνυμία επιχείρησης, Όνομα, Επώνυμο, Τομέας δραστηριότητας, Αντικείμενο, Πόλη / περιοχή, Χώρα, Κινητό τηλέφωνο, Σταθερό τηλέφωνο, Τρόπος επικοινωνίας, Ιστοσελίδα επιχείρησης, Βίντεο YouTube, Προηγούμενη συνεργασία, Λογότυπο εταιρείας, e-mail.

Γ) Ως Υποψήφιοι Κομπάρσοι. 

Στοιχεία καταχώρησης: Όνομα, Επώνυμο, Πόλη / περιοχή, Χώρα, Κινητό τηλέφωνο, Σταθερό τηλέφωνο, Τρόπος επικοινωνίας, Μητρική γλώσσα, Ομιλούμενες ξένες γλώσσες, Προφίλ ή σελίδα στα social media/imdb, Προηγούμενη εμπειρία, e-mail.

Δ) Ως Εταιρείες Παραγωγής. 

Στοιχεία καταχώρησης: Επωνυμία επιχείρησης, Όνομα, Επώνυμο, Πόλη / περιοχή, Χώρα, Στοιχεία επικοινωνίας, Κινητό τηλέφωνο, Σταθερό τηλέφωνο, Τρόπος επικοινωνίας, Ιστοσελίδα επιχείρησης, Βίντεο YouTube. Λογότυπο εταιρείας, e-mail.

Η FilmPartner χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρετε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα της, με σκοπό τη παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, καθώς και εν δυνάμει προμηθευτών επιχειρήσεων του κλάδου, μεταξύ τους, για τη δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας, ώστε να διευκολύνεται η πραγματοποίηση επαγγελματικών συνεργασιών μεταξύ των μελών της (εγγεγραμμένοι χρήστες). Έτσι, μέσω της www.filmpartner.gr παρέχεται στους εγγεγραμμένους χρήστες της (και μόνο σ’ αυτούς) η δυνατότητα να αναζητήσουν άλλους εγγεγραμμένους χρήστες (Υποψήφια Μέλη Συνεργείων Παραγωγής, Εταιρείες Προμηθειών, Υποψήφιους Κομπάρσους, Εταιρείες Παραγωγής) από τη βάση δεδομένων της Επιχείρησης, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά (ή άλλες κατηγορίες στοιχείων καταχώρησης) και να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία καταχώρησής τους, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, γίνεται μόνο μετά από σχετική ενημέρωση του εγγεγραμμένου χρήστη. Η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για τις ενέργειες επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ώστε να εκπληρώνονται υποχρεώσεις που απορρέουν από Νόμους, Κανονισμούς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και στις περιπτώσεις που καθορίζονται από το άρθρο 6 του GDPR.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης. Επιπλέον, μπορείτε και μόνοι σας να διαγράψετε την καταχώρησή, εφόσον εισέλθετε με τους κωδικούς σας που σας έχουν ήδη αποσταλεί με e-mail κατά την εγγραφή σας.

Με την εγγραφή του στο FilmPartner.gr ως μέλος ή ως επιχείρηση, ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί ή / και να διαγράψει τα στοιχεία της καταχώρησής του. Μπορεί επιπλέον, να αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών της ιστοσελίδας www.filmpartner.gr. Από το γεγονός ότι ο ίδιος εμφανίζεται σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες, μπορεί να τύχει επικοινωνίας από αυτούς, με σκοπό την επίτευξη συνεργασίας μαζί τους.

Τα στοιχεία εγγραφής (δεδομένα) μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους το FilmPartner.gr έχει υπογράψει συμβάσεις, που παρέχουν στην εταιρία επαγγελματικές, φορολογικές/ διαχειριστικές ή τεχνικές υπηρεσίες (παροχή υπηρεσιών πληροφορικής,  cloud κλπ). Οι αναφερόμενοι ως άνω αποδέκτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεσμευόμενοι για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου του www.filmpartner.gr και υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων του GDPR. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Η FilmPartner.gr τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή.

Ο εγγεγραμμένος Χρήστης της ιστοσελίδας δικαιούται να υποβάλει αίτημα προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 GDPR, όπως: για να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, να επαληθεύσει το περιεχόμενο αυτών, την προέλευση, την ορθότητα, τοποθεσία, να λαμβάνει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, να ζητά τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, τη συμπλήρωση ελλείψεων, τον περιορισμό της επεξεργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον GDPR, καθώς και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την αντίθεση σε δραστηριότητες απευθείας εμπορικής προώθησης.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του επισκέπτη, εντός μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντάς τον γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον GDPR.

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τη www.filmpartner.gr. Παρόλο που ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, σας ενημερώνουμε ότι η FilmPartner δεν έχει πρόσβαση, ούτε χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης των τεχνολογιών παρακολούθησης των χρηστών, που μπορεί να ισχύουν σε άλλους ιστότοπους. Για τον λόγο αυτό, όταν επισκέπτεστε άλλον ιστότοπο μέσω συνδέσμου (link), θα πρέπει να επαληθεύετε την πολιτική απορρήτου των τρίτων μερών.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ενεργός και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν, εάν υπάρχει έννομο συμφέρον του FilmPartner.gr ή νομική του υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον GDPR, έχετε δικαίωμα να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή / και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική Cookies 

Tα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο εγγεγραμμένος χρήστης για να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ). Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους παρακάτω τύπους cookies:

Session Cookies: Τα session cookies χρησιμοποιούνται αυτόματα μετά την εγγραφή του χρήστη μόνο για την αναγνώριση της εισόδου του στην ιστοσελίδα μας σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να μην απαιτείται η σύνδεση του εκ' νέου. Session cookies είναι το e-mail που δήλωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή και σε κρυπτογραφημένη μορφή ο κωδικός πρόσβασης (για πελάτες-μέλη).

Cookies Προτιμήσεων: πρόκειται για cookies που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας και τη διευκόλυνση κατά την πλοήγηση του.

Cookies Διαφήμισης: με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να εμφανίζουμε διαφημίσεις ή προτεινόμενες υπηρεσίες σχετικές με τα ενδιαφέροντά του μέλους, ώστε να τον βοηθήσουμε να βρει ευκολότερα αυτό που αναζητάει.

Cookies Στατιστικών: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Όντας αναπόσπαστο λειτουργικό στοιχείο της www.filmpartner.gr δεν παρέχουμε στον εγγεγραμμένο χρήστη τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει μέρος ή όλα τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Για το λόγο αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του ιδίου να αποφασίσει να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα μας, εάν δεν αποδέχεται την πολιτική των cookies μας.

Η FilmPartner διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο ή / και κατόπιν ενημέρωσης με e-mail των εγγεγραμμένων χρηστών της ιστοσελίδας.